Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MOKRONOSEK

2015-2018

INTEGRACJA, EDUKACJA, TWÓRCZOŚĆ, SPORT

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Mokronosek powstała 1 września 2015r. Została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 27.08.2015r. pod nr 2/2015, przez gminę Kąty Wrocławskie. Otrzymała uprawnienia szkoły publicznej decyzją nr 1/2015 z dnia 1 września 2015r.

Szkoła znajduje  się we wsi Mokronos Górny w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim. Liczba mieszkańców to około 500 osób.

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole rozpoczęła naukę integracyjna klasa 1. Z jedenaściorgiem uczniów. Klasę prowadzą dwie nauczycielki, nauczycielka prowadząca (stażystka) i nauczycielka wspomagająca – oligofrenopedagog (n-lka kontraktowa). W kolejnych latach planuje się przyjmowanie dzieci do nowo powstałych oddziałów.

CELE SZKOŁY

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Szkoła integracyjna daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Cele strategiczne Szkoły integracyjnej to:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • integracja z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów
 • stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, w celu wyrównywania szans edukacyjnych
 • identyfikowanie i rozwijanie talentów.

Uczestnictwo dziecka w życiu klasy pozwala na bycie sobą wśród innych, rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji, wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności, przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do nabywania nowych umiejętności w  pierwszym  etapie edukacyjnym. Odkrywamy uzdolnienia i stwarzamy warunki do ich rozwijania.

MISJA SZKOŁY

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę jego możliwości i potrzeb.
 2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 4. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 5. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Zasoby

ludzkie:

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, stale doskonaląca swoje umiejętności, odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • zespół specjalistów: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedag, terapeuta SI, lektor j. angielskiego, lektor j. niemieckiego, Native Speaker, katecheta, instruktorzy zajęć dodatkowych.

materialne:

 • sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
 •  dwa gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny, lustro, komputer
 • ogród z placem zabaw (wyposażony w ścianę wspinaczkową, huśtawki, piaskownice), boiskiem do piłki nożnej i zabaw sportowych
 • zagroda z dwoma kucykami, na których dzieci uczą się jazdy konnej, a dzieci niepełnosprawne mają zajęcia z hipoterapii
 • zagroda dla piesków, z którymi prowadzone są zajęcia z dogoterapii przez fundację „Dwa plus jeden”

obiekty wynajmowane:

 • sala fitness ( z salą do zajęć sportowych) ul. Wrocławska, Mokronos Górny
 • pływalnia kryta Redeco, ul. Rogowska we Wrocławiu
 • szkółka jeździecka Hucuł, ul. Jordanowska 33 we Wrocławiu

ZADANIA NA LATA 2015 – 2018

 1. Pozyskiwanie nowych uczniów i tworzenie kolejnych oddziałów.
 2. Adaptowanie kolejnych pomieszczeń na sale lekcyjne.
 3. Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą.
 4. Integracja z dziećmi przedszkolnymi, w ramach współpracy z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym Mokronosek 1 w Mokronosie Górnym i Niepublicznym Punktem Przedszkolnym Mokronosek 2 we Wrocławiu.
 5. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych
 6. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci niepełnosprawnych.
 7. Współpraca z rodziną.
 8. Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 9. Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi z gminy Katy Wrocławskie, pozyskiwanie partnerów.
 10. Proponowanie szerokiej gamy zajęć dodatkowych, w celu rozwijania talentów i zainteresowań.
 11. Udział uczniów w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, akcjach, festiwalach, projektach.
 12. Umożliwienie uczniom kontaktu z kulturą, sztuką, nauką, techniką, sportem poprzez wyjazdy na spektakle, do muzeów, lekcje w terenie, białe i zielone szkoły, a także zapraszanie ciekawych osobowości do współpracy.

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób: dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Dziecko

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Jest akceptowane takie, jakie jest.
 • Czuje się bezpiecznie.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Osiąga efekty na wymaganym poziomie, gwarantujące ukończenie etapu edukacyjnego.
 • Ma możliwość wszechstronnego rozwijania umiejętności i talentów.

Rodzice

 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informację na temat postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Wyrażają swoją opinię i mają wpływ na pracę Szkoły.
 • Czynnie uczestniczą w życiu Szkoły.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele

 • Otaczają dzieci opieką i zapewniają im bezpieczeństwo.
 • Aktywnie realizują zadania Szkoły określone w dokumentach placówki.
 • Tworzą i realizują programy dostosowane do potrzeb klasy i Szkoły.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Są aktywni i twórczy.
 • Monitorują efektywność własnej pracy.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz Szkoły oraz poszukują sponsorów i przyjaciół.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Podnoszą kwalifikacje zawodowe i zdobywają stopnie awansu zawodowego
 • Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Zatwierdzono 31.08.2015r.